สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางปรานี สุขอุดม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารดาวน์โหลด
1 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
2 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
3 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
4 010 แผนดำเนินงานประจำปี  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
5 010 แผนดำเนินงานประจำปี - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
6 010 แผนดำเนินงานประจำปี - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
7 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
8 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
9 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
10 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
11 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
12 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
13 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
14 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
15 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
16 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์