สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        
เอกสารดาวน์โหลด
1 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหาร ฯ ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
2 ประกาศแต่งตั้ง ก.ต.ป.น. 9 คน โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
3 คู่มือตัวชี้วัดของ สพท. ปี 2564  โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 21 กลุ่ม 2562 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
5 ระเบียบกองทุนสาธารณประโยชน์ (ฉบับถูกต้อง) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
6 มาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปี 2564 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
7 คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อย.1 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
8 แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2563 โดย 
9 รหัสสมาชิกโรงเรียนสังกัด สพป.อย. เขต 1 เว็บไซด์กระทรวงพลังงาน http://www.e-report.energy.go.th โดย 
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ และผู้กำกับติดตามมาตรฐานการประหยัดพลังงาน โดย 
11 มาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปี ๒๕๖3 โดย 
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตฯ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย 
13 คำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี งบประมาณ 2563 กลุ่มอำนวยการ โดย 
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตัวชี้วัดฯ ปีงบประมาณ 2563 โดย 
15 คู่มือการทำลายหนังสือราชการ โดย 
16 เอกสารแก้ไขคู่มือการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2563  โดย 
17 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดย 
18 คู่มือการสมัคร OBEC MAIL โดย 
19 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area) โดย 
20 คู่มือการขอรับรองสิทธิ์สวัสดิการกู้ โดย 
21 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา โดย 
22 คู่มือปฏิบัติการสรรหา ก.ต.ป.น โดย 
23 คู่มือ One Stop Service  โดย 
24 คู่มือการประชาสัมพันธ์ผังการดำเนินงาน โดย 
25 คู่มือการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระบบ e-mes) โดย 
26 คู่มือการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 โดย 
27 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 โดย 
28 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ โดย 
1 ตาราง Factor F งานก่อสร้าง ปี 2563 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
2 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
1 แบบรายงานผลการดำเนินการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 
2 การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ครูดีเด่น โดย 
1 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
4 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
5 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
6 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
7 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
8 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
9 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
10 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
11 010 แผนดำเนินงานประจำปี - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
12 010 แผนดำเนินงานประจำปี - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
13 010 แผนดำเนินงานประจำปี  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
14 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
15 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
16 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
2 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
3 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
4 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
5 แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
6 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและ สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานนักเรียน นักศึกษา และ สถานศึกษา พ.ศ. 2562  โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
9 แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
10 แบบขอตั้งกลุ่ม กอง ลูกเสือ (ลส.๑) โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
11 แบบขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.๒) โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
12 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
13 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
14 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
15 คู่้มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
16 คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
17 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
18 คู่มื่อขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
19 คู่มือนมฉบับโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 ว.2 ลว.18 ก.พ.63 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
2 ว.19 ปี 61 การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
3 ว.8 ลว.29 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
4 ว.3 ลว.7 เม.ย.54 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นชพ.และชช. โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
5 แนวทางการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชพ.และชช. โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
6 มอบอำนาจอนุญาตและไปศึกษาอบรม โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
7 ระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษา อบรม ปี 2559 โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
8 6202-ว 2 หลักเกณฑ์พัฒนารองผอ.สพท.และผอ.สพท. โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
9 ว.8 ลว.29 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา โดย 
10 6202-ว 2 หลักเกณฑ์พัฒนารองผอ.สพท.และผอ.สพท. โดย 
11 ว.2 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ โดย 
12 ว.22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูฯสายงานการสอน โดย 
13 คู่มือการพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดย 
14 มอบอำนาจอนุญาตและไปศึกษาฝึกอบรม โดย 
15 ระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษา อบรม ปี 2559 โดย 
1 คู่มือบัญชี โดย  นางวิมล สุวัจนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์