สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        
เอกสารดาวน์โหลด
1 แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2563 โดย 
2 รหัสสมาชิกโรงเรียนสังกัด สพป.อย. เขต 1 เว็บไซด์กระทรวงพลังงาน http://www.e-report.energy.go.th โดย 
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ และผู้กำกับติดตามมาตรฐานการประหยัดพลังงาน โดย 
4 มาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปี ๒๕๖3 โดย 
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตฯ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย 
6 คำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี งบประมาณ 2563 กลุ่มอำนวยการ โดย 
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตัวชี้วัดฯ ปีงบประมาณ 2563 โดย 
8 คู่มือการทำลายหนังสือราชการ โดย 
9 เอกสารแก้ไขคู่มือการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2563  โดย 
10 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดย 
11 คู่มือการสมัคร OBEC MAIL โดย 
12 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area) โดย 
13 คู่มือการขอรับรองสิทธิ์สวัสดิการกู้ โดย 
14 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา โดย 
15 คู่มือปฏิบัติการสรรหา ก.ต.ป.น โดย 
16 คู่มือ One Stop Service  โดย 
17 คู่มือการประชาสัมพันธ์ผังการดำเนินงาน โดย 
18 คู่มือการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระบบ e-mes) โดย 
19 คู่มือการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 โดย 
20 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 โดย 
21 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ โดย 
1 ตาราง Factor F งานก่อสร้าง ปี 2563 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
2 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
3 คู่มือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการบำนาญ โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
4 คู่มือ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
5 คู่มือ การยืมเงินราชการ โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
6 คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
1 แบบรายงานผลการดำเนินการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 
2 การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ครูดีเด่น โดย 
1 010 แผนดำเนินงานประจำปี - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
4 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
5 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
6 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
7 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
8 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
9 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
10 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
11 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
12 010 แผนดำเนินงานประจำปี - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
13 010 แผนดำเนินงานประจำปี - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
14 010 แผนดำเนินงานประจำปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
15 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
16 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
17 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 คู่มือการปรับวุฒิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
2 กระบวนการร้องเรียนร้องทุกข์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
4 การคัดสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
5 การคัดสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจ ปีงบประมาณ 2563 โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
7 การสร้างความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ (ทีมที่ปรึกษา ว21/2560) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
8 การประชุมผู้บริหารผ่านระบบการประชุมทางไกล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
9 การประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายโอน โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
11 คู่มือการบันทึกข้อมูลตรวจสอบสิทธิระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
12 คู่มือการขอยืม ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
13 คู่มือการขอพระราชทานเพลิงศพ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
14 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือขอบัตรประจำใหม่ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
15 คู่มือการขอหนังสือรับรอง โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
16 คู่มือการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
17 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
18 คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
19 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
20 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอนแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
21 คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
22 คู่มือการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
23 คู่มือการช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
24 คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
25 คู่มือการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
26 คู่มือการจัดสรรอัตรากำลัง โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
27 คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
28 คู่มือการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ ว21/2560 โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
29 คู่มือการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ ว17/2552 โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
1 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
2 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
3 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
4 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
5 แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
6 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและ สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานนักเรียน นักศึกษา และ สถานศึกษา พ.ศ. 2562  โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
9 แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
10 แบบขอตั้งกลุ่ม กอง ลูกเสือ (ลส.๑) โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
11 แบบขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.๒) โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
12 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
13 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
14 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
15 คู่้มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
16 คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
17 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
18 คู่มื่อขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
19 คู่มือนมฉบับโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 ว.3 ลว.7 เม.ย.54 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น ชพ.และชช. โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
2 814 ลว.23 ก.พ.63 การพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
3 ว.19 ปี 61 การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
4 ว.8 ลว.29 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา โดย 
5 6202-ว 2 หลักเกณฑ์พัฒนารองผอ.สพท.และผอ.สพท. โดย 
6 ว.2 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ โดย 
7 ว.22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูฯสายงานการสอน โดย 
8 คู่มือการพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดย 
9 มอบอำนาจอนุญาตและไปศึกษาฝึกอบรม โดย 
10 ระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษา อบรม ปี 2559 โดย 
1 คู่มือบัญชี โดย  นางวิมล สุวัจนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์