สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        
แบบฟอร์ม
1 แบบ ปค.1 (โรงเรียน) โดย 
2 แบบ ปค.4 (ระดับองค์กร) โดย 
3 แบบ ปค.5 (ระดับองค์กร) โดย 
4 แบบติดตาม ปค.5 (ระดับองค์กร) โดย 
5 แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA หน่วยงานย่อย) โดย 
6 แบบ ปค.5 (หน่วยงานย่อย) โดย 
7 แบบติดตาม ปค.5 (หน่วยงานย่อย) โดย 
8 แบบการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย 
9 แบบการขอใช้รถราชการ โดย 
1 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
2 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินราชการ โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
3 แบบฟอร์มใบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 และ ปร.6 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
5 แบบฟอร์มบันทึกควบคุมงานก่อสร้างประจำวัน โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
6 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
7 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
8 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
9 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
10 ใบนำส่งเงินเงินรายได้แผ่นดิน โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
11 แบบการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
12 แบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
1 แบบการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
2 แบบการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
3 แบบกรอกข้อมูลข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว 17/2552) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
4 แบบคำขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ กรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มหรือสูงขึ้น โดย 
5 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ/ก.พ.7 โดย 
6 แบบคำขอมีวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.3 (ว 21/2560) โดย 
7 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.2 (ว21/2560) โดย 
8 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.1 (ว21/2560)  โดย 
9 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว17/2552) โดย 
10 ใบลาป่วย/กิจ (สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงาน สพป.อย.1) โดย 
11 ใบลาพักผ่อน (สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ในสำนักงาน สพป.อย.1) โดย 
12 ใบลาป่วย/ลากิจ (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) โดย 
13 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ โดย 
14 แบบคำขอหนังสือรับรอง โดย 
15 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ โดย 
1 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
2 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
3 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
4 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
5 ลส.2 แบบคำขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
6 ลส.1 การจัดตั้งกลุ่มและกอง ลูกเสือ โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 แบบใบอนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดย 
2 แบบฟอร์มการเขียนหลักสู่ตรเพื่อพัฒนาครูฯ (สายงานสอน) โดย 
3 ประกาศการรับรองหลักสูตร โดย 
4 ว.22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครู (สายงานการสอน) โดย 
5 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย 
1 แบบฟอร์มการร้องทุกข์ โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์
1 ตัวอย่างและแบบฟอร์มทางบัญชี โดย  นางวิมล สุวัจนี
2 แบบฟอร์มอาหารกลางวัน โดย  นางวิมล สุวัจนี
3 แบบบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดย  นางวิมล สุวัจนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์