สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        
แบบฟอร์ม
1 แบบ ปค.1 (โรงเรียน) โดย 
2 แบบ ปค.4 (ระดับองค์กร) โดย 
3 แบบ ปค.5 (ระดับองค์กร) โดย 
4 แบบติดตาม ปค.5 (ระดับองค์กร) โดย 
5 แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA หน่วยงานย่อย) โดย 
6 แบบ ปค.5 (หน่วยงานย่อย) โดย 
7 แบบติดตาม ปค.5 (หน่วยงานย่อย) โดย 
8 แบบการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย 
9 แบบการขอใช้รถราชการ โดย 
1 แบบฟอร์มใบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 และ ปร.6 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
3 ตัวอย่างบันทึกควบคุมงานก่อสร้างประจำวัน โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
4 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินราชการ โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
5 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
6 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
7 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
8 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
9 แบบใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
10 แบบใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
11 แบบใบแจ้งการชำระเงินธนาคารกรุงไทย (เบิกเกินส่งคืน) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
12 สัญญายืมเงินราชการ โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
13 แบบเบิกถอนเงินประกันสัญญา โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
14 แบบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
15 แบบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
16 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
17 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
18 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
1 แบบคำขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ กรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มหรือสูงขึ้น โดย 
2 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ/ก.พ.7 โดย 
3 แบบคำขอมีวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.3 (ว 21/2560) โดย 
4 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.2 (ว21/2560) โดย 
5 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.1 (ว21/2560)  โดย 
6 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว17/2552) โดย 
7 ใบลาป่วย/กิจ (สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงาน สพป.อย.1) โดย 
8 ใบลาพักผ่อน (สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ในสำนักงาน สพป.อย.1) โดย 
9 ใบลาป่วย/ลากิจ (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) โดย 
10 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ โดย 
11 แบบคำขอหนังสือรับรอง โดย 
12 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ โดย 
1 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
2 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
3 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
4 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
5 ลส.2 แบบคำขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
6 ลส.1 การจัดตั้งกลุ่มและกอง ลูกเสือ โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 แบบใบอนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
2 ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
3 แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูฯ โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
4 ว.22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครู (สายงานการสอน) โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
5 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้ง โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
6 แบบใบอนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดย 
7 แบบฟอร์มการเขียนหลักสู่ตรเพื่อพัฒนาครูฯ (สายงานสอน) โดย 
8 ประกาศการรับรองหลักสูตร โดย 
9 ว.22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครู (สายงานการสอน) โดย 
10 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย 
1 แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์ โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์
1 ตัวอย่างและแบบฟอร์มทางบัญชี โดย  นางวิมล สุวัจนี
2 แบบฟอร์มอาหารกลางวัน โดย  นางวิมล สุวัจนี
3 แบบบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดย  นางวิมล สุวัจนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์