สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        กลุ่มกฎหมายและคดี
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2545ฉบับที่ 2 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2553ฉบับที่ 3 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
4 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562ฉบับที่ 4 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
5 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
6 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
7 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
8 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
9 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
10 พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
11 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์